Historie školy

Až do začátku 19.století navštěvovali luženští žáci školu v Lišanech. Brzy po roce 1800 se začalo v Lužné vyučovat pokoutně. Do roku 1836 se vyučovalo v pronajaté místnosti v obci, která ale přestala vyhovovat, a tak díky tomu, že..."jak krušovický justiciár pan Karel z Hetzendorfu, tak i místní starosta Jan Vachtl zaujati byli pro věc dobrou, pokračovalo se rychle v jednání i konání...", a tak se již v roce 1836 začalo s výkopem základů nové školy. 25.května byl v dopoledních hodinách položen základní kámen bez většího zájmu veřejnosti. Stavba rostla poměrně rychle, takže již 17.ledna 1837 se v nové budově začalo učit.

V západní části budovy se nacházel byt učitele a ve východní učebna tzv. druhé třídy. První třída byla stále odkázána na pronajaté místnosti v obci.

Bohužel se ukázalo, že stavba má vážné nedostatky. Nedala se řádně otevírat okna a bylo zde vlhko. Lavice byly -dle zápisu ve školní kronice-nepřiměřeně dlouhé a tak blízko sebe, že "... když v nich děti státi mají, nohy v kolenou ohýbati musí...".

Nedostatečně byla řešena i otázka sociálního zázemí. Naopak výhodné bylo, že k budově patřila školní zahrádka s ovocnými stromy, dokonce i morušemi.

První krok ke zlepšení tohoto stavu učinila obec v roce 1878 a to tím, že koupila farní budovu, která se využívala ke školním účelům. Proti tomuto kroku ostře protestoval kníže Furstenberk, kterému vadil nedobrý technický stav budovy. Náklady na udržování byly poměrně dost vysoké. Prvním učitelem v Lužné byl Jan Bělohoubek, který již před rokem 1764 učil v Lišanech. Učil za stravu, jak to bylo v té době na vesnicích obvyklé. V práci s mládeží ho vystřídal Martin Kříž. Byl to krejčí, ale protože prý nikdo jiný v celé vsi neuměl německy, byl považován za učeného. Třetím učitelem ve vsi byl Josef Ponocný(do r.1824), pak Josef Kuthan (do r. 1830), František Elznic (do r.1832), František Tomek,Václav Žikeš, V.Veselý, J.Hlaváček (do r.1879), F.Kotík, J.Křepela.

Od roku 1882 se začalo vyučovat ve třech třídách.První byla umístěna v dosavadní místnosti najmuté u pana Václava Pochmana (č.10). Zde učil Ant. Wunsch. Ve druhé třídě vyučoval Vojtěch Stanislav v místnosti pana V. Skoupého (č.30). Třetí třída byla umístěna ve školní budově a zde vyučoval již zmiňovaný řídící učitel Josef Křepela.

Na začátku roku 1888 bylo zapsáno do všech tříd celkem 228 dětí. V roce 1908 se stal ředitelem školy pan Vilém Tittelbach. Počet dětí vzrůstal. V roce 1911 se vyučovalo již v pěti třídách o celkovém počtu 302 žáci. Významným mezníkem v dějinách školy byl rok 1913/1914. Místní školní rada se 13.srpna 1913 usnesla na tom, aby se slavnostní položení základního kamene k nové školní budově konalo za asistence faráře,členů místní školní rady, obecního zastupitelstva a školní mládeže.

Kámen byl zazděn uprostřed levé strany předního schodiště nad prvními schody asi ve výši 50 cm. Dutina byla vyplněna plechovým pouzdrem, které obsahovalo dva svitky pergamenu, na kterých byly vypsány paměti obce, školy a kostela. Současně byly do pouzdra uloženy dobové časopisy a mince. (Pozn. V roce 1964 byla schránka poprvé otevřena).

Nová školní budova byla postavena na pozemku č.kat.78, který byl c.k. okresní školní radou v Rakovníku schválen. Ke kolaudaci došlo 17. září 1914. Budova byla postavena podle plánu. V přízemí se nacházely tři učebny, ředitelna a kabinet.V prvním poschodí byly situovány dvě učebny na východ,dvě na jih a mezi učebnami umístěn prostorný kabinet. Podlahy byly prkenné, stěny a stropy hladce omítnuté a světle vymalované.

K vytápění místností sloužila šamotová kamna, do kterých se přikládalo z chodeb. Hlavní chodby byly 3,5 m široké a měly dlažbu pořízenou z místní šamotové továrny.

K dalším výrazným změnám ve vzhledu školní budovy došlo koncem padesátých let. V roce 1958 se začalo se stavbou tělocvičny v rámci akce "Z". Občané se zavázali odpracovat 12 500 hodin zdarma a složili částku 1 050,- Kč. Do práce se zapojili i žáci školy asi 2 000 brigádnickými hodinami. 31.května 1958 se začalo s výkopem základů. V červnu byly zahájeny zednické práce. Do konce července se podařilo vyzdít šatny a v průběhu roku 1959 byla stavba tělocvičny ukončena. Současně byla přistavěna jedna učebna, sklep a kabinet v hodnotě přibližně půl milionu Kč.

K slavnostnímu otevření a zprovoznění nových prostor došlo za velké účasti hostů a novinářů 13.prosince 1959.

V první polovině šedesátých let přibyla další stavba v areálu školy. Byla to stavba polytechnické dílny. Její stavba se mírně zdržela, neboť se odborníci nemohli dohodnout na střešní konstrukci.

K úplnému dokončení stavby došlo ve škol.roce 1963/4. V témže roce byla dokončena učebna fyziky a chemie. V roce 1965 byly položeny základy k vybudování skleníku s příslušenstvím. Největší zásluhu na realizaci tohoto projektu měl pan učitel Bohumil Altera.

O rok později byla zavedena voda, elektrické osvětlení a odpady byly svedeny do kanalizace.

V roce 1966/7 se z budovy "odstěhovala" mateřská škola do vlastní budovy. Uvolněná místnost slouží dodnes jako další učebna pro potřeby školy.

K významné úpravě v areálu školy došlo v osmdesátých letech, kdy ke stávající budově byla postavena přístavba. V ní je umístěna moderně vybavená školní jídelna s kuchyní, šatny, v patře pak školní družina, pracovna cizích jazyků a výtvarné výchovy.

V roce 2013 byly provedeny zásadní rekonstrukční práce. Změněn byl topný systém spojený s výměnou oken a zateplením celé budovy včetně přístavby školy. Současně v době hlavních prázdnin probíhala rekonstrukce školní kuchyně. Nevyhovující vzduchotechnika, zařízení a vybavení školní kuchyně bylo odstraněno, a dnes máme moderně vybavenou kuchyni a jídelnu, kde se může stravovat až sto lidí najednou. Na podzim byla budova školy zvýrazněna fasádou ve žluto – okrovém provedení. V roce 2014 byl položen nový asfaltový povrch silnice vedoucí ke škole, nový chodník ze zámkové dlažby a instalován plot s novými vjezdovými vraty a vstupními dvířky do areálu školy.

V mateřské škole byl instalován v roce 2013 nový, úspornější kotel. Budova byla rovněž zateplena a dostala novou fasádu ve světle zelené barvě. V roce 2014 byly v budově provedeny další rekonstrukční práce tak, aby mohla být od školního roku 2014/2015 navýšena kapacita na 70 dětí.

V roce 2015 byly ve školní zahradě u mateřské školy umístěny nové herní prvky a celý prostor pod nimi byl zatravněn. V průběhu hlavních prázdnin roku 2016 byla vyměněna původní dřevěná okna ve školní dílně za plastová, byly zrekonstruovány odpady v přístavbě školy a celkově přebudována učebna společenskovědních předmětů ( č.13). Došlo na výměnu parketové podlahy, strop byl snížen, upraven na kazetový s novým osvětlením. Do učebny byla umístěna nová tabule. V tělocvičně školy bylo v tomto roce pořízeno nové osvětlení, stěny byly obloženy novým kobercem. V areálu základní školy bylo vybudováno víceúčelové hřiště, které nyní poskytuje sportovní vyžití nejen školním dětem, ale také veřejnosti.

V průběhu hlavních prázdnin 2017 bylo kompletně rekonstruováno sociální zařízení ve škole. Rekonstrukci prováděla firma Drops Group Jesenice, a.s. Vyměněna byla parketová podlaha v učebně č.19, v učebně č.20 byly parkety zbroušeny a nalakovány. V průběhu prázdnin 2017 začaly práce na celkové rekonstrukci učebny č.7 v přízemí. Po zjištěné nadměrné vlhkosti v podlaze a ve stěnách byl celý prostor sanován a rekonstruován.


ZŠ: 313537873 | MŠ: 731653397, 733612189, 733612287 | Družina: 731653398 | Jídelna: 736752290 | Masarykovo nám. 252, Lužná